Aplikacija ENIC/NARIC Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

U decembru mesecu 2018. godine je implementirana aplikacija Centra ENIC/NARIC Srbija (Centra za priznavanje inostranih javnih isprava), jedinice Sektora za visoko obrazovanje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Svrha ovog sistema je elektronsko prijavljivanje kandidata za proceduru profesionalnog priznavanja inostranih javnih isprava Centru putem elektronskog formulara posredstvom interneta, obrada pristiglih predmeta u elektronskom formatu, i davanje recenzija n...
More

Lokalni registar izvora zagađivača u Gradu Leskovcu

Početkom decembra meseca 2018. godine u Gradu Leskovcu je implementirana aplikacija Lokalni registar izvora zagađivanja grada. Softversko rešenje je skup sistematizovanih informacija i podataka o izvorima zagađivanja medijuma životne sredine, odnosno, predstavlja registar svih ljudskih aktivnosti koje mogu da imaju negativan uticaj na kvalitet životne sredine na teritoriji grada. Lokalni registar grada u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, vodi Odeljenje za zaštitu životne sredine u cil...
More

Dva nova softverska rešenja u Ministarstvu odbrane

Kompanija Mega computer engineering je za potrebe Ministarstva odbrane – Vazduhoplovno medicinskog instituta izradila dva softverska rešenja: 1 – Specijalizovani softver za kabinet psihologije – automatizovano konvertovanje dela upitnika i testova letača u cilju testiranja istitanika, čuvanja podataka, kontrole testiranja, generisanja i sumiranja rezultata testiranja prema ključevima za odgovore svakog pojedinačnog testa i štampe postignutih rezultata i izveštaja. 2 – Elektronski zdravstveni dos...
More

Seveso registar u Ministarstvu zaštite životne sredine

Za potrebe Ministarstva zaštite životne sredine je izrađeno softversko rešenje – integralni Seveso registar. Informacioni sistem omogućava evidenciju obaveštenja sa popisom opasnih materija, evidenciju operatera i seveso kompleksa, evidenciju dostavljenih izveštaja o bezbednosti i planova zaštite od udesa, politiku prevencije velikog udesa i sistema upravljanja bezbednošću. Registar seveso kompleksa sadrži podatke o operaterima seveso kompleksa, lokaciji seveso kompleksa, podelu na seveso komple...
More

Elektronska pisarnica u opštini Ćuprija

Opština Ćuprija je uvela sistem elektronske pisarnice. Softversko rešenje pisarnica i organi rešavanja omogućava zavođenje predmeta, pregled i izmenu zavedenih predmeta; dodavanja dopuna i akata (žalbe, tužbe, molbe...); razvođenje i arhiviranje predmeta; pretraživanje zavedenih predmeta po različitim kriterijumima; izlučivanje predmeta nakon isteka roka čuvanja; štampu omota spisa, interne dostavne knjige, dnevne knjige; vođenje i štampu elektronske knjige računa; praćenje kretanja i postupanja...
More

Sistem 48 u Gradu Užicu

Grad Užice je svojim građanima dao mogućnost prijavljivanja problema tokom 24 sata, 365 dana godišnje uz pomoć Sistema 48. U saradnji sa našom kompanijom ovaj sistem je uspešno implementiran i pušten u rad početkom novembra meseca 2018. godine. Građani komunalne probleme (ili pitanja i sugestije) mogu prijaviti popunjavanjem formulara na sajtu grada Užica, slanjam sms poruke, e-mail poruke, pozivom na broj, preko android aplikacije Moj grad ili lično u gradskoj upravi Užice. U roku od 48 sati će...
More

Elektronska pisarnica u Upravi za agrarna plaćanja

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja je u avgustu mesecu 2018. godine implementiran sistem elektronske pisarnice. Aplikacija omogućava zavođenje svih pismena koja stižu u Upravu, formiranje predmeta, unos osnovnih podataka o predmetima, i kasnije prosleđivanje obrađivačima, kao i arhiviranje. Elektronska pisarnica prati kretanje predmeta, hronološki od datuma zavođenja u pisarnici do arhiviranja. Opcija za štampu dokumenata, omota spisa i mnogobrojn...
More

15/05/2018 Elektronska pisarnica u opštini Petrovac na Mlavi

Opština Petrovac na Mlavi je sredinom godine uspešno implementirala sistem elektronske pisarnice. Aplikacija pisarnica predstavlja osnovu celog informacionog sistema. Kroz nju se vrši zavođenje svih pismena koji stižu u lokalnu samoupravu – formiraju se predmeti, unose se osnovni podaci o predmetu, i prosleđuju referentima na rešavanje. Omogućava se praćenje rešavanja predmeta, rad referenata na predmetu, unose načini rešavanja, eventualno prosleđivanje na rešavanje drugim organima, i na kraju v...
More

27/03/2018 Elektronska pisarnica u Regionalnoj deponiji Subotica

Aplikativno rešenje za elektronsko praćenje prijema predmeta u pisarnici i praćenje tokova kretanja predmeta u preduzeću Regionalna deponija Subotica je implementirano u martu mesecu 2018. godine. Sistem je u celosti usklađen sa uredbom i uputstvom o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave i sadrži sve funkcionalnosti koje su propisane ovom uredbom i uputstvom. Rešenje je potpuno prilagođeno zahtevima korisnika u cilju potpune automatizacije poslovnih procesa.
More