Naplata potraživanja ANP

Zbog loše platne discipline mnoga preduzeća susreću se sa rizikom nenaplaćenih dugovanja što im dovodi do pojave problema likvidnosti i loših poslovnih rezultata. Sve više je slučajeva da preduzeća ustupaju na rešavanje ovakve predmete agencijama za naplatu potraživanja. Radi bolje i uspešnije realizacije naplate agencije trebaju iskoristiti IT tehnologije koje im pružaju unapređenje, planiranje, praćenje i rešavanje predmeta sa ciljem postizanja maksimalnih rezultata. ANP web aplikacija pokriva sve radnje agencije za naplatu potraživanja od zavođenja pristiglih predmeta, prosleđivanja operateru na rad, preko sprovođenja postupnih radnji, do okončanja postupka i izrade izveštaja o finansijskom i poslovnom planu agencije.
Sam postupak unosa i praćenja podataka kroz ANP aplikaciju sve do njihovog rešavanja je izrazito lak i jednostavan. Dva su načina unosa, elektronskim putem(import dobijene baze od strane poverioca) i ručnim putem (dostavljanje dokumenta u pisanom obliku od strane poverioca).

Nakon unosa podataka u samoj aplikaciji moguće je izraditi sve potrebne obrasce vezane za poslovanja jedne agencije (Ugovor o poravnanju, Opomene, Advokatske opomene, Rešenja prinudne naplate i dr.) a koji se mogu menjati i prilagođavati potrebama korisnika što u mnogome olakšava organizaciju posla i optimizaciju vremena što je danas prioritet. Takođe, aplikacija pruža obračun troškova nagrade i kamate za svakog unetog dužnika, sa kompletnim finansijskim izveštajem i rasknjiženim uplatama, što korisniku daje mogućnost lakog praćenja i trenutnog uvida u sve radnje u postupku po predmetima.
Do svih podataka se jednostavno dolazi uz brzu i laku pretragu po različitim kriterijumima i sva se dokumenta mogu skenirati i priložiti i na taj način kreirati jedinstvena arhivska baza. Tok kretanja predmeta je moguće pratiti kroz sistem (fizičko kretanje dokumenata u agenciji ili van) i u svakom momentu se zna gde se predmet nalazi (aktuelni status). Aplikacija sadrži upozorenja koja obaveštavaju o bitnim rokovima vezanim za predmete tako da se mogućnost neodrađivanja potrebnih radnji u postupku svodi na minimum.
ANP aplikacija je urađena u web arhitekturi što omogućava pristup sa svih računara povezanih na internet, uz poštovanje svih sigurnosnih protokola. Ona može da radi na više operativnih sistema i da koristi više softverskih paketa za rad sa dokumentima.

Prednost za menadžment i upravu:

• Automatiski dnevni, nedeljni i mesečni izveštaji sa sadržajima detaljne analize uspešnosti realizacije naplate potraživanja

• Aktuelni status - u svakom trenutku može se videti koji operater je zadužen za predmet, tok rešavanja i njegovu uspešnost na tom polju.

• Praćenje finansijskog stanja uplata i rasknjižavanje istih, uz mogućnost uvida u ostatak duga i izrade izveštaja.

Prednosti uvođenja ANP rešenja:

• Bolja organizacija rada
•  Smanjenje troškova poslovanja
•  Smanjenje mogućnosti nastanka greške
•  Razmena podataka o predmetima elektronskim putem
•  Praćenje statusa rešavanja predmeta
•  Praćenje finansijskog poslovanja
• Sistem praćenja svih promena u sistemu u posebnoj evidenciji – sprečavanje zloupotrebe
•  Jednostavnost održavanja
•  Sistem izveštaja koji kao na dlanu daje uvid u poslovanje
•  Mogućnost prilagođavanja konkretnim potrebama korisnika

Prednost za operativu:

• Rad po predmetu je olakšan, jer su svi potrebni obrasci za proces rešavanja potraživanja dostupni na jednom mestu.

• Jednostavnom pretragom podataka brzo i lako dolazite do željenih informacija o predmetu

• Razvijeni sistem upozorenja omogućava da bitni rokovi za rešavanje predmeta ne budu zaboravljeni