Libra

E-Justice je efektivniji metod rada pravosudnih institucija, uz upotrebu informaciono komunikacionih tehnologija. Pravosudnim organima omogućen je pristup pravnim datotekama i registrima, a građanima je omogućen brži pristup informacijama. Predstavljamo vam najsveobuhvatniji i najrasprostanjeniji informacioni sistem pravosudnih organa na prostoru bivše Jugoslavije.

Serverske platforme:
Mircosoft Windows Server 2003, 2008
Linux Open SUSE 10.3

RDBMS Serveri:
Microsoft SQL Server 2005, 2008
Oracle 10g, PostgreSQL
Sun Microsystems MySQL 5.0

Web serveri:
Microsoft Internet Information Server 6, 7
Apache 2.0+

Razvojna okruzenja:
Microsoft .NET Framework 2.0
Microsoft Visual Studio 2005
Sun Microsystems JDK 1.6
Eclipse 4.0

Web aplikativni serveri:
Microsoft ASP .NET
Adobe Cold Fusion MX 8.0

Klijentska platforma:
Microsoft Windows XP SP 2, Windows Vista, Win7
Internet Explorerom 6.0+
Mozilla Firefox 3+
Chrome

Integralni informacioni sistem pravosudnih organa

"IS Libra predstavlja jedinstveni integralni sistem namenjen radu pravosudnih organa. Pokriva sve aspekte poslovanja u okviru pravosudnih organa. U potpunosti je saglasan sa svim važećim propisima koji regulišu ovu oblast.

Osnovne karakteristike informacionog sistema LIBRA su:

  • preciznost – tačna, pravovremena i sveobuhvatna informacija o predmetu
  • intuitivnost – lakoća korišćenja funkcija programa
  • transparentnost – direktan pristup elektronskim putem svim neophodnim informacijama
  • sigurnost – sprečena mogućnost nesavesnog ponašanja u vođenju predmeta
  • pouzdanost – zaštita podataka od neovlašćenog korišćenja

Sistem je razvijen na taj način da je moguće upotrebiti ga za reorganizaciju sudske uprave i celoga suda na mnogo efikasniji način. Osnovni problem prethodnih sistema je bila centralizovana pisarnica koja nije omogućavala izmeštanje administracije iz jednog centra i reorganizaciju suda u sudske jedinice. Nakon uvođenja IS Libra ovaj vid reorganizacije je moguć zbog tehničkih mogućnosti ovog sistema što omogućava realno merenje učinka svakog administrativnog radnika u sudu i njegovo objektivno ocenjivanje. Na ovaj način rad suda će biti u značajnoj meri efikasniji i produktivniji.
IS Libra predstavlja sistem koji je prilagođen radu celokupnog osoblja u okviru pravosudne institucije. Sistem koriste svi zaposleni od upisničara do sudija (tužioca, pravobranioca). Sve informacije u vezi predmeta su mnogo dostupnije. Dokumenti koji su vezani za predmet su skenirani pa se samim tim smanjuje gubitak vremena u međusobnoj komunikaciji između zaposlenih jer nema potrebe da se od službenika traži da im se predmet fizički donese kad je sve već u elektronskoj formi.
Izveštaji predstavljaju značajan kvantitativan i kvalitativan pokazatelj rada pravosudne institucije. Automatsko generisanje izveštaja kroz IS Libra predstavlja značajnu uštedu vremena za službenike pri čemu je kvalitet informacija dobijenih na ovaj način znatno bolji. Takođe pomoću IS Libra moguće je uraditi mnoge preglede, statističke proračune, automatski izračunati taksu, dobiti potvrdu sa brojem predmeta i sudijom pri zavođenju predmeta što pre uvođenja IS Libra nije bilo moguće uraditi.
Sistem je potpuno fleksibilan, što znači da nijedan od upisnika koji se vode u tužilaštvu, sudu ili pravobranilaštvu nije posebno obrađivan kroz sistem, nego korisnik sam ima mogućnost da modifikuje i prilagođava upisnike svojim potrebama, pa čak i da kreira potpuno novi upisnik ako mu zatreba.

Planovi:
Planira se dorada funkcionalnosti sistema i povezanost sa drugim subjektima.

Prodaja:
Cena sistema se formira u zavisnosti od odabranih komponenti i raznih drugih parametara. Kontaktirati našu firmu.