Libra Banka

Sistem „Libra Banka“ namenjen je bankama, tačnije pravnom sektoru banke, koji svoje poslovanje žele da informatizuju, što je u današnje vreme neminovnost i potreba. Aplikacija ima za cilj da znatno olakša vođenje evidencije i praćenje predmeta u parnicama koje banka vodi protiv stranaka, sudskim postupcima koji se vode protiv banke, kao i u slučajevima radnih sporovo u okviru banke. Ono što izdvaja ovaj sistem je mogućnost praćenja predmeta od trenutka kad je klijent ušao u status opomene, do trenutka eventualne naplate potraživanja klijenta, izrada raznovrsnih izveštaja I mogućnost prilagođavanja sistema potrebama Banke.

Sam proces zavođenja dokumenata i formiranje predmeta spora je vrlo lak i jedinstven, što govori o tome da podatke koje ste jednom uneli u sistem dostipni su i vidljivi svim korisnicima sistema. Ovim načinom transparentnost podataka u sistemu je maksimalano, omogućeno je brzo praćenje predmeta i trenutan uvid u status predmeta, bez obzira da li je promenu uneo službenik pravne službe ili zastupnik (advokatska ili izvršiteljska kancelarija) kome je to omogućeno ograničenim nivoom pristupa. Ovim putem, sa sigurnošću, možemo tvrditi da se stopa gubitka informacija o predmetu, njenom toku i načinu rešavanja svodi na minimum. Još jedna od bitnih stavki za rad jedne pravne službe banke je mogućnost brzog centralnog/ zbirnog izveštavanja. Kako se sve radnje obavljaju u okviru istog sistema nije potrebno čekati izradu i dostavu izveštaja. Izveštaji se mogu raditi po različitim kriterijumima , zbirno i pojedinačno za svaku jedinicu pravne službe npr. o ukupnom broj okončanih sudskih postupka u određenom periodu i način na koji su okončani, ukupan broj sudskih postupaka koje Banka vodi radi naplate potraživanja iz hipotekovanih nepokretnosti, koliko novčanih sredstva je Banka naplatila u određenom vremenskom periodu, ukupan iznos rezervacija za sudske sporove i dr. Sistem sadrži i kalkulator za obračunavanje zakonske zatezne kamate.

U saradnji sa postojećim klijentima sistem smo nadogradili i unapredili njihovim potrebama. Unapređenje smo videli u integraciji (povezivanju) sa postojećim informacionim sistemom Banke (CORE aplikacijama) i komunikaciji (povezivanju) sa postojećim rešenjem za upravlajnje dokumentima (Document management system). Na ovaj način postignuto je dodatno ubrzanje i tačnost preuzimanja i korišćenja podataka iz postojećih sistema banke, što najveći uticaj ima na uštedu vremena, a danas je to jedna od najbitnijih stavki poslovanja. Sistem je urađen u web tehnologiji i kao takav pruža neograničen broj korisnika uz mala ulaganja u rašunarsku infrastrukturu. Sistem je , takođe, moguće koristiti kako u okviru mrežnog sistema i infrastrukture poslovnica Banke tako i u izdvojenim advokatskim i izvršiteljskim kancelarijama zastupnika.

Aplikacija omogućava:

  • Povećanje efikasnosti rada pravne službe.
  • Povećanje stepena kontrole nad predmetima.
  • Planiranje, evidentiranje i upravljanje rizikom.
  • Identifikaciju izvora i evidentiranje gubitaka po osnovu rizika.
  • Evidenciju i praćenje predmeta u parnicama koje se vode protiv stranaka.
  • Evidenciju sudskih postupaka protiv banke.
  • Evidenciju radnih sporova.
  • Brzu i jednostavnu izradu izveštaja
  • Integraciju sa postojećim document management system-om i core sistemom banke.
  • Samnjenje troškova poslovanja.
Podravska banka