Proizvodi

Najistaknutiji proizvodi naše firme su Informacioni Sistem Hermes, Informacioni Sistem Libra, AVP sistem, AVPPI sistem, Sistem AVP Fides i Sistem 48.

IS „Hermes“ je razvijen prvenstveno kao jedinstveni integralni informacioni sistem lokalne uprave, organizovan modularno, sa preko 50 modula koji pokrivaju celokupno poslovanje lokalne uprave. Svi podaci su jedinstveni u sistemu i jednom uneti se kasnije koriste i dopunjavaju prema potrebi. Bitna funkcionalnost IS „Hermes“ je mogućnost generisanja i čuvanja dokumenata (rešenja, zaključci, uverenja, zahtevi i sl.). Pored modula kojima su obuhvaćeni svi segmenti poslovanja opštinske uprave (pisarnica, matične knjige, birački spiskovi, kadrovska evidencija, stambeno-komunalni, građevinski, imovinsko-pravni, inspekcijski i skupštinski poslovi, finansijski moduli, poslovi lokalne uprave javnih prihoda…), sistem je nadograđen i modulima za komunikaciju sa građanima, kao što su: web portal, info kiosk i sms servis.

Komponeta ovog IS može da bude i sistem za evidenciju radnog vremena, koji može da funkcioniše i nezavisno.

IS „Libra“ je razvijen kao integralni Informacioni Sistem za rad Pravosudnih organa (sudovi, tužilaštva, pravobranilaštva, itd.). Osnova ovog sistema je “document tracking system” sa kompletno implementiranom poslovnom logikom rada Pravosudnog organa. Sistem je baziran na jedinstvenim registrima i otvoren je za kasnije uključivanje u nadređene sisteme pravosuđa. Trenutno je implementirana procedura za komunikaciju sa okružnim tužilaštvom preko procedura definisanih u pravilniku o radu Javnih tužilaštava.

AVP Sistem je moderan sistem koji sudskoj upravi pruža mogućnost za unapređenje performansi. AVP je automatizovan sistem koji omogućava praćenje predmeta sudija, osoblja, pravnika, parničnih stranki i javnosti uz pomoć on line pristupa detaljnim informacijama o predmetu. AVP sistem poboljšava efikasnost poslovanja, uvodi kompletnu transparentnost, sprečava manipulaciju predmetima, strankama i predstavlja prvi korak reforme pravosuđa. Razvijeno je i optimizovano rešenje koje je omogućilo automatizaciju procesa i koje je omogućilo automatsko arhiviranje dokumenata, njihovo praćenje i jednostavan pristup. Posebna specifičnost jeste visoka poverljivost dokumenata i visok stepen zaštite i kontrole pristupa. Time je pravosuđu u Srbiji omogućeno da u tehnološkom smislu ne zaostaje za pravosuđem u ostatku sveta. AVP sistem podržava nezavisno, transparentno, odgovorno, efikasno sudstvo koje ispunjava međunarodne standard za sistem pravosuđa. Do sada je AVP sistem za automatsko vođenje predmeta implementiran u ceo sistem privrednih sudova (17), ceo sistem osnovnih sudova (67) i ceo sistem viših sudova (24).

Informacioni sistem za automatizovano vođenje predmeta privatnih izvršitelja (AVPPI) razvijen je kao Web aplikacija koja pokriva sve radnje privatnog izvršitelja, od zavođenja predmeta preko sprovođenja izvršnih radnji, do okončanja postupka i izrade izveštaja o finansijskom i poslovnom radu izvršitelja.
AVPPI sistem ima mogućnost rada na više operativnih sistema i korišćenje više softverskih paketa za rad sa dokumentima. Pored Windows operativnog sistema moguća je upotreba i besplatnih operativnih sistema na računarima u kancelariji izvršitelja. Sistem podržava rad sa Libra Office paketom koji omogućava rad sa Dokumentima u MS-DOC formatu, kao i Excel XLS tabelama.
Korisnici ne moraju biti ograničeni na pristup aplikaciji samo iz kancelarije izvršitelja. Web arhitektura aplikacije omogućava pristup sa svih računara povezanih na internet, uz poštovanje svih sigurnosnih protokola.

IS za vođenje predmeta javnih beležnika (AVP Fides) namenjen je kancelarijama notara koji žele da svoje poslovanje učine što efikasnijim, a pre svega eliminišući dupliranje poslova i generisanje dodatnih troškova. Sistem je razvijen kao web aplikacija koja pokriva sve radnje javnih beležnika od prijema stranke, preko izvršavanja svih javnobeležničkih usluga, do izrade javnobeležničkih knjiga potrebnih za rad kancelarije. Kao i kod AVPPI sistema, korisnici ne moraju biti ograničeni na pristup aplikaciji samo iz kancelarije, jer web arhitektura aplikacije omogućava pristup sa svih računara povezanih na internet, uz poštovanje svih sigurnosnih protokola.

IS „Sistem48“ Integralni IS koji objedinjuje rad svih javnih preduzeća i opštine na rešavanju problema građana. Prijavljivanje svih problema je centralizovano na jednom mestu i sve informacije o toku rešavanja se takođe dobijaju na jednom mestu. Ovaj sistem predstavlja osnovu za elektronski grad i objedinjavanje svih poslovnih procesa u okviru jednog grada. Zahtevi za rešavanje problema, mogu se uputiti telefonskim pozivom (uz mogućnost korišćenja govornog automata), dolaskom na šalter, putem SMS-a, ili putem interneta preko WEB portala ili e-maila, a istim putem se mogu dobiti i informacije o toku rešavanja problema građana.

Ostali Proizvodi :

IS za Javna Preduzeća – Document tracking system sa kojim je povezano kompletno poslovanje javnog preduzeća, od kancelarijskog poslovanja, arhive, pa preko pravne službe, kompletnog finansijskog poslovanja, do nekih specifičnih funkcionalnosti specifičnih za pojedina javna preduzeća.