Hermes

E-Vlada (E-Government), skraćeno od elektronska vlada, je olakšavanje procesa između državnih institucija međusobno, između uprave i građana i unutar same uprave, i to uz pomoć se informacionih i komunikacionih tehnologija. Predstavljamo vam najsveobuhvatniji i najpopularniji informacioni sistem Lokalne uprave na prostoru bivše Jugoslavije, IS „Hermes“.

Sistem je razvijen prvenstveno kao jedinstveni integrisani informacioni sistem lokalne uprave i na taj način je organizovan prema modulima koji pokrivaju celokupno poslovanje lokalne uprave. Sistem je potpuno multijezičan. Trenutno postoji podrška za srpski jezik u latiničnom ili ćiriličnom pismu.

Tehnička specifikacija:

 

 

 

Application server: Windows Server 2000+, IIS, ASP.NET
Database server: MS SQL Server 2000+ Standard Edition
Clients: MS Internet Explorer 6.0+

Integralni informacioni sistem lokalnih uprava

Osnovni principi tokom razvoja "HERMES-a" su bili poboljšanje komunikacije i pristupu informacijama između građana i lokalne uprave, jednostavnost i fleksibilnost u radu i jedinstvenost podataka u sistemu. Projektovanje sistema je vođeno sa oslanjanjem na nekoliko smernica:

  • fleksibilnost sistema - informacioni sistem je prilagodljiv veličini lokalne uprave i broju odeljenja ili entiteta koji ga koriste
  • modularnost sistema - informacioni sistem je koncipiran kao niz nadogradivih modula
  • jedinstvenost podataka - u potpunosti je oslonjen na jedinstveni registar lica i pravnih lica i na bazu predmeta lokalne uprave

Oslanjanjem na jedinstveni registar lica i registar pravnih lica upravo smo postigli orijentaciju informacionog sistema prema građanima i pravnim licima, a ne prema određenom odeljenju ili entitetu.

Svi podaci su jedinstveni u sistemu i jednom unešeni se kasnije koriste ili dopunjuju prema potrebi. Na primer, jednom unešeni podaci o građaninu se kasnije koriste prilikom podnošenja raznih zahteva, dakle prostim pretraživanjem registra lica se povlače svi relevantni podaci o građaninu (prezime, ime, ime oca, ime majke, pol, JMBG, adresa, telefon itd...). Sistem je moguće obogatiti i modulima za komunikaciju sa građanima, kao što su SMS i e-mail servis, web portal, info kiosk.