Nacionalna služba za zapošljavanje, implementiran sistem eFakture workflow

Nacionalna služba za zapošljavanje, implementiran sistem eFakture workflow
U septembru mesecu 2022. godine implementiran je sistem za obradu elektronskih faktura (eFakture WorkFlow) u Nacionaloj službi za zapošljavanje. Sistem je integrisan sa elektronskom pisarnicom i NAV ERP sistemom. Omogućava komunikaciju sa SEF portalom u delu ulaznih računa, njihovu obradu kroz više nivoa odobravanja, prosleđivanje na plaćanje i koristi se iz direkcije NSZ i svih filijala u Republi...
More

Unicredit banka, realizacija projekta Litigation tool

Unicredit banka, realizacija projekta Litigation tool
U UniCredit banci je 05.07.2022. zapisnički konstatovana realizacija projekta Litigation tool. Direkciji za pravne poslove UniCredit banke tool omogućava unos, vođenje i praćenja toka sudskih predmeta po osnovu tužbi klijenata protiv banke, kao i izveštavanja o istim. U sistem su uključeni i eksterni saradnici – advokati uz poštovanje svih bezbednosnih standarda.
More

Elektrodistribucija Srbije d.o.o Beograd, eFakture

Elektrodistribucija Srbije d.o.o Beograd, eFakture
30.04.2022. je uspešno realizovan projekat elektronske fakture (eFakture) u Elektrodistribuciji Srbije d.o.o. Beograd. Projekat obuhvata implementaciju softvera u direkciji, distributivnim područjima i ograncima. Sistem je integrisan sa softverom za obradu predmeta – ePisarnica i povezan sa SAP sistemom koji je u upotrebi kod Naručioca. Integracija je izvršena i sa aplikacijom za neovlašćenu potr...
More

Grad Beograd, realizovan projekat elektronske fakture

Grad Beograd, realizovan projekat elektronske fakture
U Gradu Beogradu je 30.04.2022. uspešno realizovan projekat elektronske fakture. Sistem omogućava komunikaciju sa SEF platformom u delu slanja izlaznih faktura iz SAP sistema i pruža mogućnost preuzimanja i validacije ulaznih faktura sa svim prilozima. Statusi se automatski ažuriraju, a sistem omogućava i preuzimanje i slanje svih priloga koji prate fakturu.
More