Seveso registar u Ministarstvu zaštite životne sredine

Za potrebe Ministarstva zaštite životne sredine je izrađeno softversko rešenje – integralni Seveso registar. Informacioni sistem omogućava evidenciju obaveštenja sa popisom opasnih materija, evidenciju operatera i seveso kompleksa, evidenciju dostavljenih izveštaja o bezbednosti i planova zaštite od udesa, politiku prevencije velikog udesa i sistema upravljanja bezbednošću. Registar seveso kompleksa sadrži podatke o operaterima seveso kompleksa, lokaciji seveso kompleksa, podelu na seveso komplekse nižeg i višeg reda. Registar operatera sadrži opšte podatke o kompanijama, adresi, delatnosti, odgovornom licu, kontakt osobi… Aplikacija sadrži i registar seveso imenovanih supstanci i seveso kategorija opasnosti, registar inspekcijskih nadzora, pretragu podataka, analizu i izveštavanje, kao i sistem za upravljanje dokumentima. Softversko rešenje je implementirano početkom decembra meseca 2018. godine.